官方微信客服号
 近期发现从百度搜索有假冒最美中国字的!加盟最美中国字请大家认准了唯一官网,https://www.zmzgz365.com/ 

干货丨部编版小学语文一年级易错字汇总(含笔画动画演示)

发表时间:2020-06-24 16:05chūn

9


xuě

11


rù

2


xìng

8


shuāng

4


guó

8


fāng

4


qì

4


qíng

12


zì

6


zuǒ

5


wàn mò

3

zǒu

7


běi bèi

5


guǎng ān

广

3


gè gě

6


zhǒng zhòng chóng

9


yàng

10


zhè zhèi

7


wéi wèi

4

tā

5


dì de

6


gē

10


jū

8


lè yuè

丿

5


wán

8


hěn

9


háng hàng héng xíng

6


xǔ hǔ

6

sī sāi

9


guāng

6


dī

7


wài

5


kàn kān

9


wǎn

11


xiào

11


wǔ

4


zhēn

10


fēn fèn

4


dào

8


丿

qiān

3


jiān jiàn

7


zào

10


huān

6


wǎng

6liáng liàng

10


xī

3


pǎo páo

12


zú

7


jìn

7


xí

3


yù

5ài

10


jiān

6


jiǎo jué

7


liàng

9


fàng

8


duǒ

6


měi

9


zhí

8


jiā

5

cì

6


yuán

4


yǐ

3


zuò

7


bǎi

6


bǎi

6


jìn

7


wǎng

8


jù

810


gàn gān

3


yáng xiáng

6

热门推荐

书法加盟           区域书法加盟‍‍            免费师训‍‍            免费公益练字

书法知识与家庭教育